حضور مدیریت مدرسه در برنامه به خانه بر میگردیم

۲۱ , اسفند , ۱۳۹۷

در زیر لینک آخرین صحبت های خانم روحی پور در برنامه ” به خانه بر می گردیم” را مشاهده میکنید.

جهت مشاهده ویدئو بر روی لینک کلیک کنید.

 موضوع :کارنامه و چگونگی رفتار اولیای مدرسه و دانش آموزان و نیزنظام تشویق و تنبیه 

http://tv5.ir/index.php/component/allvideoshare/video/latest/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-97-10-25

موضوع : اردو

http://tv5.ir/index.php/component/allvideoshare/video/latest/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-97-10-5

موضوع : امتحاناتدیدگاهتان را بنویسید