آزمایشگاه مجازی

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1tashrih%20gorbaghe.swf     ———> تشریح قورباغه

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1PCR%20Biotechnique.swf   ———> پی اس آر

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1heart.swf                            ———> جراحی قلب

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1kesht%20magas%20serkeh.swf         ———> کشت مگس سرکه

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1Kesht.swf    ———>  کشت میکروب

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1coloring%20bacteri.swf   ———> رنگ آمیزی باکتری

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1esfenaj.swf  ———> استخراج رنگدانه

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1sellol.swf    ———> بررسی اجزای سلولی

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1DNA_Extraction.swf   ———> ژل الکتروفروز

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1Microarray.swf   ———>  میکرواری DNA

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1newscope.swf  ———>  میکروسکوپ مجازی

http://bbook2.ir/BBOOK.IR/images/uploads/Flash/1maghta.swf ———> رنگ آمیزی بافت گیاهی